Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ivana Nouzecká - Agentura START, IČ 67488269 a Agentura START s.r.o., zastoupená jednatelkou společnosti Ivanou Nouzeckou, IČ 27463591 pořadatel rekvalifikačních kurzů, profesních zkoušek a jiných vzdělávacích akcí se sídlem Tř. E. Beneše 1543/46, 500 12 Hradec Králové s provozovnou na adrese Kubcova 211, 500 04 Hradec Králové, je správcem vašich osobních údajů, provádí zpracování údajů a odpovídá za něj.

Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů uvedené v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které nám jsou uloženy při zpracování osobních údajů zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • v případě účasti v rekvalifikačním kurzu nebo profesní zkoušky rodné číslo, datum a místo narození, adresa / sídlo společnosti,
 • IČO, DIČ u plátců DPH, případně pak identifikace další kontaktní osoby společnosti;
 • kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa, webová adresa / FB adresa / Instagram adresa
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: údaje o objednaným kurzech, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách, údaje o reklamacích,
 • údaje z vaší komunikace s námi: e-maily a zprávy, které nám zasíláte prostřednictvím telefonu či mobilních aplikací, pomocí sociálních sítí

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Společnosti Ivana Nouzecká - Agentura START a Agentura START s.r.o. zpracovávání Vaše osobní údaje buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu, tedy na základě plnění smlouvy, z důvodu, kdy nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobních údajů:

 • za účelem uzavření a plnění smlouvy, tzn. Vaší účasti ve Vámi vybraném vzdělávacím programu, případně nákupu zboží nebo jiných služeb; a při vyřizování vašich případných reklamací
 • pro účely zákaznického servisu a marketingové komunikace (přímého marketingu),
 • pro účely plnění našich zákonných povinností – například zpracování podkladů k vystavení osvědčení o profesní kvalifikaci ve spolupráci s Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem pro místní rozvoj, k vedení účetnictví apod.
 • pro účely našich oprávněných zájmů z důvodu zkvalitnění služeb, přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

Odběr marketingových sdělení můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím kontaktního e-mailu agenturastart@agenturastart.cz

Vaše práva:

podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 • máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů: 

průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na stránkách společnosti. 

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na sídle společnosti Ivana Nouzecká - Agentura START, IČ 67488269 nebo Agentura START s.r.o., Tř. E. Beneše 1543/46, 500 12 Hradec Králové.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.7.2023