Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Těmito všeobecnými podmínkami se upravují práva a povinnosti mezi pořadatelem a objednavatelem vzdělávacího programu.

Smluvní strany:

pořadatel vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů a profesních zkoušek na straně jedné:.

Ivana Nouzecká - Agentura START, IČ 67488269 a Agentura START s.r.o., zastoupená jednatelkou společnosti Ivanou Nouzeckou, IČ 27463591 se sídlem Tř. E. Beneše 1543/46, 500 12 Hradec Králové s provozovnou na adrese Kubcova 211, 500 04 Hradec Králové,

objednavatel, účastník kurzu na straně druhé:

Přihlášení do kurzu:

K přihlášení do kurzu vyplňte na webu přihlášku. Registrace do kurzu je až po zaslání přihlášky a uhrazení kurzovného, popřípadě zálohy na kurzovné. Po odeslání přihlášky vám přijde e-mail s platebními informacemi. V případě postupné úhrady kurzovného formou splátek je uchazeč povinen dodržet splátkový kalendář na základě dohody s organizátorem, v opačném případě je organizátor oprávněn uchazeče z kurzu vyloučit a kromě dlužné částky požadovat i náhradu škody z důvodů účelně vynaložených nákladů.

Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky, zejména termín kurzu při nízké obsazenosti, nemoci vyučujícího, popř. jiné vyšší moci (epidemie aj.).

Podrobné informace k možnosti proplacení Úřadem práce Vám rádi vysvětlíme a poskytneme potřebnou dokumentaci. Samozřejmě je najdete i zde na webu.

Podmínkou pro účast v rekvalifikačním kurzu zakončeném profesní zkouškou je ukončené základní vzdělání, minimální věk 18 let. Rekvalifikační kurz i profesní zkouška je vedena v českém jazyce bez pomoci překladatele. Z toho důvodu účastníci z cizích zemí musí být schopni komunikovat v českém jazyce. Pro bližší podmínky neváhejte kontaktovat firmu.

Rekvalifikační kurz je schválen Ministerstvem školství a musí být zakončený profesní zkouškou. Bez této zkoušky nelze profesi vykonávat. Prokazujete tím svou odbornou způsobilost a díky ní již nepotřebujete odpovědného zástupce, tzn. garanta.

Odborné kurzy jsou určeny pro profesionály a slouží k rozšíření odborných znalostí a dovedností. Pokud lze absolvovat kurz i laikem, informace jsou popsány v informacích o kurzu.

Profesní zkouška. Pokud máte znalosti a dovednosti ve vámi vybraném oboru, lze si vybrat pouze profesní zkoušku. U nás v Agentuře START v průběhu celé rekvalifikace k této zkoušce účastnice připravujeme. 

Při závěrečné profesní zkoušce je potřeba předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor (vystaví vám ho Váš praktický lékař). Zdravotní způsobilost k výkonu povolání určuje u jednotlivých oborů Národní soustava povolání www.nsp.cz. V nejistých případech zdravotní způsobilosti rozhoduje lékařský posudek. Z účasti na rekvalifikačním kurzu jsou vyloučeni uchazeči, kteří byli nebo jsou stíháni pro mravností delikt.

Zrušení přihlášky a storno-poplatek

Smluvní strany se dohodly, že účastník kurzu má právo nejpozději 15 dní před nástupem na službu smlouvu o službě vypovědět se storno poplatkem ve výši 30% z celkového kurzovného nebo odstoupit bez poplatku z důvodu podstatného porušení povinností prodávajícím. Stornování v termínu 14 dní před zahájením kurzu 50% z ceny celkového kurzovného. Po začátku vzdělávací akce je storno poplatek 100% z ceny celkového kurzovného. 

Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění. Je však možné na kurz objednat místo objednavatele náhradní osobu, a to písemnou formou. Tím se kurzovné převede na novou osobu. 

Nedostaví-li se objednavatel kurzu či příjemce služby bez omluvy (omluva je nutná poslat nejpozději do 7 pracovních dnů od absence a dodat lékařské potvrzení e-mailem) a nezruší účast na kurzu, tak je plnění bráno za vyčerpané a objednavateli neplyne nárok na náhradní plnění.

Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o službě je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

Pokud objednavatel kurzu či příjemce služby opouští kurz předčasně a ze svého vlastního rozhodnutí, zavazuje se, že vyrovnat pohledávky vzdělávacího zařízení nejpozději do 30. následujícího měsíce od odstoupení z kurzu.

Všeobecná ustanovení

Účastníci vzdělávacích programů, rekvalifikací, profesních zkoušek při výuce podléhají obecně platným předpisům a řádům vzdělávacího zařízení Agentury START. Při porušování předpisů a řádů vzdělávacího zařízení a neplnění studijních a výcvikových povinností může vedoucí vzdělávacího zařízení vyloučit účastníka z rekvalifikace. Účastník kurzu si nesmí bez vědomí vedoucího vzdělávacího střediska vzít cokoliv z majetku vzdělávacího střediska, resp. provozovny, kde probíhá výuková akce. Bylo by to považováno za hrubé porušení předpisů vzdělávacího zařízení.

Na veškeré poskytnuté učební materiály se vztahuje autorský zákon, pomocné texty, skripta a video nahrávky aj. a je zakázáno cokoliv kopírovat včetně jejich částí bez souhlasu vzdělávacího střediska Agentury START.

Průběžně můžeme upravovat či aktualizovat Všeobecné obchodní podmínky a jakékoliv změny se stanou účinnými po jejich zveřejnění na stránkách společnosti. 

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na sídle společnosti Ivana Nouzecká - Agentura START, IČ 67488269 nebo Agentura START s.r.o., Tř. E. Beneše 1543/46, 500 12 Hradec Králové.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 20.3. 2024
K 20.3. 2024 je vůči podmínkám z 1.7.2023 odstraněn požadavek na zrušené zdravotní průkazy a přidána nutnost předložit zdravotní potvrzení při profesních zkouškách.