Agentura START

Všeobecné podmínky

Uchazeč o rekvalifikaci se podpisem závazné přihlášky stává účastníkem rekvalifikačního kurzu. Přihlášku účastník zašle, případně po dohodě předává, vzdělávacímu zařízení až po zaplacení kurzovného nebo zálohy kurzovného. V případě postupné úhrady kurzovného formou splátek je uchazeč povinen dodržet splátkový kalendář na základě dohody s organizátorem, v opačném případě je organizátor oprávněn uchazeče z kurzu vyloučit a kromě dlužné částky požadovat i náhradu škody z důvodů účelně vynaložených nákladů.
Pokud frekventant opouští kurz předčasně a ze svého vlastního rozhodnutí, je mu vrácena pouze alikvotní část kurzovného - po vyrovnání všech škod, které odstoupením pracovišti vznikly. Pokud nemá vyrovnané veškeré pohledávky vzdělávacího zařízení, účastník rekvalifikačního kurzu se zavazuje, že tyto pohledávky (nedoplacené kurzovné apod.) vyrovná nejpozději do 30. následujícího měsíce po opuštění rekvalifikačního kurzu. O ukončení kurzu je frekventant povinen uvědomit vzdělávací zařízení písemnou formou.
Storno poplatek je 20% z celkové částky kurzovného (i před započetím akce).

Podmínkou pro účast v rekvalifikačním kurzu je věk 18 let a ukončené vzdělání na jakékoliv střední škole nebo v jakémkoliv učebním oboru v minimální délce 3 let.

Zdravotní požadavky pro uchazeče jsou dány zdravotními požadavky na zdravotní klasifikaci pro žáky daného učebního oboru SOU. V nejistých případech zdravotní způsobilosti rozhoduje lékařský posudek. V odůvodněných případech může k žádosti uchazeče vedení rekvalifikačního pracoviště udělit vyjímku, nikoliv v oblasti kožních chorob. Riziko z toho vyplývající nese uchazeč o rekvalifikaci.
Z účasti na rekvalifikačním kurzu jsou vyloučeni uchazeči, kteří byli nebo jsou stíháni pro mravností delikt.

Účastníci rekvalifikace při výuce a všech akcích prováděných v rámci rekvalifikace podléhají obecně platným předpisům a řádům vzdělávacího zařízení. Při porušování předpisů a řádů vzdělávacího zařízení a neplnění studijních a výcvikových povinností může vedoucí vzdělávacího zařízení vyloučit účastníka z rekvalifikace. Účastník kurzu si nesmí bez vědomí vedoucího vzdělávacího střediska vzít cokoliv z majetku vzdělávacího střediska, resp. provozovny, kde probíhá výuková akce. Bylo by to považováno za hrubé porušení předpisů vzdělávacího zařízení.

Neúčast ve výuce musí být vždy řádně omluvena předem, nejpozději do 3 dnů ode dne neúčasti, (potvrzení lékaře se vyžaduje od účastníka vyslaného úřadem práce, jinak je jeho nepřítomnost považována jako neomluvená).

Závěrečná rekvalifikační zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
Praktická část zkoušky předchází teoretické části, pokud tuto uchazeč nevykoná, nemá přístup do teoretické části zkoušky. Pokud by uchazeč při prokazování vědomostí a dovedností použil nečestné a neregulérní prostředky, může být rozhodnutím komise ze zkoušky vyloučen.
Neúčast na zkoušce může uchazeč z vážných důvodů omluvit u vedení rekvalifikačního pracoviště předem nebo nejpozději do třech dnů ode dne konání zkoušky. Tuto pak může vykonat v náhradním termínu určeném organizátorem.

Uchazeči, který vykonal úspěšně zkoušku, bude vydáno osvědčení o ukončení rekvalifikace ve smyslu vyhlášky 435/2004 Sb., ve znění vyhlášky 524/2004 Sb.